ระบบสารสนเทศบัณฑิตอาชีวศึกษา

โปรดใช้โทรศัพท์ในการเข้าสู่ระบบ
** หมายเหตุ : กรณีที่นักศึกษาพบปัญหาหรือไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ โปรดติดต่อสถาบันเพื่อแจ้งปัญหาฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา