black_ribbin
 
 
 
     Congratulations for Graduation

** แจ้งปิดระบบ **

สารสนเทศบัณฑิตอาชีวะ
25 กรกฎาคม 2560
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
เจ้าหน้าที่สถาบันเข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
 
บัณฑิตที่ผ่านการซ้อมย่อยแล้ว
ทั้งหมดจำนวน
3,034
 
 
คู่มือบัณฑิตปีการศึกษา 57-59
บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งหมด 3,574 คน
สถานะการลงทะเบียนในระบบ สถานะการเข้ารับพระราชทานปริญญาฯ บัณฑิตพิเศษ
ลงทะเบียนแล้ว ไม่ลงทะเบียน เข้ารับปริญญา ไม่เข้ารับปริญญา
3,472 102 3,236 236 16
         

ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 1
ปีการศึกษา ทั้งหมด สถานะการลงทะเบียนในระบบ สถานะการเข้ารับพระราชทานปริญญาฯ
ลงทะเบียนแล้ว ไม่ลงทะเบียน เข้ารับปริญญา ไม่เข้ารับปริญญา
2557 30 29 1 28 1
2558 60 58 2 54 4
2559 99 98 1 95 3
รวม 189 185 4 177 8

ปริญญาบัณฑิต เกียรตินิยม อันดับ 2
ปีการศึกษา ทั้งหมด สถานะการลงทะเบียนในระบบ สถานะการเข้ารับพระราชทานปริญญาฯ
ลงทะเบียนแล้ว ไม่ลงทะเบียน เข้ารับปริญญา ไม่เข้ารับปริญญา
2557 54 50 4 46 4
2558 116 114 2 106 8
2559 319 316 3 296 20
รวม 489 480 9 448 32

ปริญญาบัณฑิต
ปีการศึกษา ทั้งหมด สถานะการลงทะเบียนในระบบ สถานะการเข้ารับพระราชทานปริญญาฯ
ลงทะเบียนแล้ว ไม่ลงทะเบียน เข้ารับปริญญา ไม่เข้ารับปริญญา
2557 311 304 7 278 26
2558 868 823 45 760 63
2559 1,717 1,680 37 1,573 107
รวม 2,896 2,807 89 2,611 196

บัณฑิตพิเศษ (เฉพาะผู้ลงทะเบียนและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเท่านั้น)
ปีการศึกษา ทั้งหมด สถานภาพปัจจุบันของบัณฑิตพิเศษ
พระภิกษุ/นักบวช สตรีมีครรภ์ เป็นผู้พิการ เป็นผู้สูงวัย อื่นๆ...
2557 - - - - - -
2558 3 1 1 1 - -
2559 13 1 5 2 - 5
รวม 16 2 6 3 - 5

 
ลำดับ
รายชื่อสถาบัน
ปีที่สำเร็จการศึกษา
รวม
2557
2558
2559
1
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 58 49 172 279
2
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 8 30 38
3
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 16 52 68
4
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 48 48
5
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
46
76
122
6
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 48
51
138
237
7
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 27
33
77
137
8
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
5
63
68
9
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
42
42
10
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
121
185
306
11
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
34
11
45
12
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
73
201
192
466
13
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
66
211
277
14
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
30
105
135
15
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
55
119
162
336
16
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
41
97
203
341
17
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
18
44
62
18
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
24
89
113
19
  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
93
126
205
424
20
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
21
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30
30
22
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
23
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
รวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด
395 1044 2135 3574
 
ลำดับ
รายชื่อสถาบัน
 
ลง
ทะเบียน
เข้ารับ
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
รวมผู้เข้า
ฝึกซ้อมใหญ่
สถานะ
การส่ง
รายงาน
เข้า
ซ้อม
ขาด
ซ้อม
เข้า
ซ้อม
ขาด
ซ้อม
1
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1   272 270 2 270 2 270  
2
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2   37 37 37 37
3
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3   68 68 68 68  
4
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4   45 45 45 45  
5
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5  
116
115
1
115
1
115  
6
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1  
219
213
6
213
6
213  
7
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2  
129
124
5
124
5
124
8
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3  
60
59
1
59
1
59
9
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก  
38
37
1
37
1
37
 
10
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1  
263
263
263
263
11
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  
36
32
4
32
4
32
12
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3  
442
431
11
431
11
431
 
13
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4  
241
232
9
232
9
232
 
14
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5  
134
 
15
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1  
276
256
20
256
20
256
 
16
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2  
264
264
264
264
 
17
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3  
59
59
59
59
 
18
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4  
110
108
2
108
2
108
 
19
  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร  
401
394
7
394
7
394
 
20
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ  
 
21
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
26
26
26
26
 
22
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง  
 
23
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  
 
สรุปข้อมูลรายงานการซ้อมย่อย
  3,236 3033 69 3033 69 3,033  
 
 
 
 
     
     
  หนังสือราชการ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปริญญาบัตร
  ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาสถานที่ฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร
  ประกาศ เรื่อง การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายงานจัดการปริญญาบัตร
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายฝึกซ้อมและกำกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานรับลงทะเบียนและคุมแถวบัณฑิต
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายฝึกซ้อมและกำกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (เพิ่มเติม)
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายจัดทำคู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร
  คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานฝ่ายงานจัดการปริญญาบัตร (แก้ไขคำสั่ง)
     
     
 
     
     
  คู่มือการรับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2557-2559
  คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศบัณฑิตอาชีวศึกษาและระบบลงทะเบียนบัณฑิต
  หนังสือแจ้งดำเนินการเรื่องบัณฑิตที่ยังไม่ลงทะเบียนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
  คำปฏิญาณของผู้ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ฯ
     
  แผนที่วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจำตำแหน่งฯ
  คำสั่ง สอศ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ.2557-2559
  กำหนดการปฏิบัติงานฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต ฝ่ายพิธีการ ฝ่ายขานนาม ฝ่ายลงทะเบียน ฝ่ายฝึกซ้อม ฯ
     
     

 

 
 
 
ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ติดต่อสอบถาม 075-445789 ต่อ 16 , 088-3838406
 
คลิกลงทะเบียนบัณฑิต