black_ribbin
 
 
 
     Congratulations for Graduation
เจ้าหน้าที่สถาบันเข้าสู่ระบบ
 
 
 
 
 
 
 
บัณฑิตที่ลงทะเบียนในระบบแล้ว บัณฑิตที่ยังไม่ลงทะเบียน บัณฑิตที่ไม่เข้ารับปริญญา
2973 581 118
     

 
ลำดับ
รายชื่อสถาบัน
ปีที่สำเร็จการศึกษา
รวม
2557
2558
2559
1
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 58 49 172 279
2
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 8 30 38
3
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 16 52 68
4
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4 48 48
5
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
46
76
122
6
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 48
51
138
237
7
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 27
34
77
138
8
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
5
63
68
9
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
42
42
10
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
121
185
306
11
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
34
11
45
12
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
73
201
192
466
13
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
74
69
133
276
14
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
30
105
135
15
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
55
119
161
335
16
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
41
97
203
341
17
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
18
44
62
18
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
24
89
113
19
  สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
93
126
205
424
20
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ
21
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30
30
22
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
23
  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
รวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด
469 1048 2056 3573
 
 
หนังสือราชการ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาสถานที่ฝึกซ้อมย่อย ฝึกซ้อมใหญ่ และวันพระราชทานปริญญาบัตร
ประกาศ เรื่อง การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายงานจัดการปริญญาบัตร
คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายงานรับลงทะเบียบและควบคุมแถวบัณฑิต
 
 

 

 
 
 
ฝ่ายจัดการด้านบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ติดต่อสอบถาม 075-445789 ต่อ 16 , 088-3838406
 
คลิกลงทะเบียนบัณฑิต